ENG THAI
image

ร่วมงาน

 

บริษัทยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเรียนรู้ ร่วมงานกับบริษัทฯ โดยเปิดรับหลายตาแหน่งดังนี้
image
ลำดับ จังหวัด ชื่อตำแหน่ง จำนวน วันที่ประกาศ
1. ฉะเชิงเทรา ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 อัตรา 02-12-2016
2. ฉะเชิงเทรา ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 1 อัตรา 02-12-2016
3. ฉะเชิงเทรา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา 02-12-2016
4. ฉะเชิงเทรา ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 1 อัตรา 02-12-2016
5. ฉะเชิงเทรา ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 อัตรา 02-12-2016
6. ฉะเชิงเทรา ผู้จัดการฝ่ายส่งออก 1 อัตรา 02-12-2016
7. ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ 4 อัตรา 02-12-2016
8. ฉะเชิงเทรา วิศวกร 4 อัตรา 02-12-2016
9. กรุงเทพ หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา 02-12-2016
10. กรุงเทพ เจ้าหน้าที่บัญชี 4 อัตรา 02-12-2016
11. ฉะเชิงเทรา ช่างเทคนิค 3 อัตรา 02-12-2016

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 038-564882-86 ต่อ 227 (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์)

กรอกข้อมูลการสมัครงาน